fbpx

RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO1 informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Krzysztof Sokolnicki J&K Ubezpieczenia,
REGON 510337466, NIP 7390505897;
ul. Edwarda Mroza 18a, 10-692 Olsztyn;
tel. 510 280 882;
e-mail: biuro@ubezpieczenia-jk.pl

który/a stosownie do art. 26 RODO wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania z pozostałymi współadministratorami grupy:

ULTRA Ubezpieczenia Sp. z o.o.,
REGON 380876982, NIP 7393917471
ul. Warmińska 28 lok. 4, 10-545 Olsztyn,
tel. 801 002 115; 662 251 057
email: biuro@ultra-ubezpieczenia.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przedstawienia oferty handlowej, przygotowania i zawarcia umowy.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.

8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje:

inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
Tomasz Trzciałkowski
punkt kontaktowy inspektora ochrony danych infolinia +48 511 793 443 https://idpo.pl/ultra/
e-mail: kontakt@idpo.pl

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Verified by MonsterInsights